เมื่อไม่นานมานี้มีภาพยนตร์ซีรี่ย์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งฉายทางช่อง TPBS

ที่มีเนื้อหาซาบซึ้งจิตใจภายใต้ชื่อว่า

"แม่ครับ ผมรักแม่" (Tokyo Tower)

ซึ่งสร้างขึ้นโดยยึดเนื้อเีิรื่องจากหนังสือที่มีชื่อเสียงเล่มหนึ่ง ครับ

นอกเหนือจากนี้ยังมีฉบับภาพยนตร์ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆอีกด้วย

 

จุดเด่นสัญลักษณ์ประจำเรื่องนี้คือโตเกียวทาวเวอร์ครับ

หอคอยสีขาวแดงซึ่งเป็นสถานที่ที่โด่งดังแห่งหนึ่งในโตเกียว

หรือในบางครั้งก็ถูกเรียกในนาม หอไอเฟลแห่งตะวันออกครับ

 

333m
Height of the Tower. Since its opening in 1958, the Tokyo Tower has been the world's tallest self-supporting steel tower. The Eiffel Tower in Paris is 320 m high.
4,000t
The Tokyo Tower weighs about 4,000 tons. It is much lighter than the Eiffel Tower, which weighs 7,000 tons, a result of remarkable advances in steel manufacturing and construction technology.
140 drums
Paint used for the Tower was 28,000 liters, equal to 140 drums. The Tower is painted orange and white according to the Civil Aeronautic Law.
24 broadcast waves
This is the number of broadcast waves that Tokyo Tower is transmitting. Among them, 14 are analog waves and 10 are digital waves, which show that most broadcast stations in Tokyo are transmitting their waves from the Tower.
176 lights
One hundred and seventy-six floodlights installed in various parts light up the Tower. The Tower is illuminated with an orange light in winter and white incandescent light in summer, delighting visitors and passers-by.

(credit : http://www.tokyotower.co.jp/english/ )

โตเกียวทาวเวอร์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือเป็นสถานีกระจายคลื่นสื่อสารต่างๆ

ซึ่งยังคงถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันครับ

โดยโตเกียทาวเวอร์นั้นมีส่วนสูงประมาณ 333 ฟุต (332.6 ฟุต)

ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาหอคอยโครงเหล็กทั้งหมด

ประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า 140 ชิ้นส่วนซึ่งถูกทาสีโทนสีส้มแดงและสีขาวกว่า 24000 ลิตร

น้ำหนักโดยรวม อยู่ที่ประมาณ 4000 ตันครับ ซึ่งเบากว่าหอไอเฟล 3000 กว่าตัน

ในปัจจุบันเป็นสถานีสื่อสารมากกว่า 24 ช่องและยังประดับด้วยไฟมากกว่า 176 ส่วนครับ

หอคอยโตเกียวยังเคยผ่านแผ่นดินไหวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ

 

โตเกียวทาวเวอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่งดงามด้วยหอชมวิวสองระดับ

อีกทั้งในยามกลางคืน แสงสีของหอคอยนั้นสวยงามดั่งดอกไม้ไฟในฤดูร้อนเลยทีเดียว

 

จุดพิเศษอย่างหนึ่งของไฟของหอคอยโตเกียวคือมักจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สำคัญๆครับ

เช่นเปลี่ยนเป็นสีเขียวในตอนที่ The matrix reloaded เข้าโรงนั่นเอง

นอกเหนือจากนี้โตเกียวทาวเวอร์ยังปรากฎในภาพยนตร์ หนังสือนวนิยายหรือการ์ตูนอื่นๆอีกมากมายด้วยครับ

 

ตำนานที่น่าสนใจของโตเกียวทาวเวอร์ปรากฎในภาพยนตร์เรื่องโตเกียวทาวเวอร์ครับ

โดยตำนานได้มีการกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดที่ได้เห็นหอคอยโตเกียวดับไฟพร้อมกันนั้น

จะเป็นคนที่มีความสุขด้วยกันไปตลอดกาลเลยครับ

 

ข้างใต้โตเกียวทาวเวอร์นั้นเรียกว่า ฟูททาวน์ (foot town) ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในเชิงท่องเที่ยวครับ

มีร้านค้าอาหารต่างๆมากมายหลายชนิดครับ

 

หอคอยโตเกียวนับเป็นสิ่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆ ไม่แพ้หอไอเฟลเลยทีเดียว

หากไปโตเกียว อย่าพลาดที่จะไปเยี่ยมชมกันบ้างนะครับ

ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหาว่า ไปไม่ถึงโตเกียวครับ ^^

 

ป.ล. ในปี 2011 จะมีการสร้างหอคอยโตเกียวแห่งใหม่ชื่อว่า Tokyo sky tree ครับ

เพื่อทดแทนความสูงที่ไม่เพียงพอต่อการส่งสัญญานรูปแบบใหม่ครับ

ซึ่งอาจจะกล่าวถึงในโอกาสหน้านะครับ

 

credit : http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Tower

edit @ 14 Jan 2009 21:04:05 by แสตมป์คุง

Comment

Comment:

Tweet

That is essential for you to do your choice and get essay order. You need to know that your academic career can rely on your step!

#75 By order writing (31.184.238.73) on 2013-08-20 06:53

Ob1BAO <a href="http://plmbxdwwhlvv.com/">plmbxdwwhlvv</a>, kcnnnbivmuto, [link=http://bhlrqvusunub.com/]bhlrqvusunub[/link], http://jxttzlswraub.com/

#74 By RJysywiqp (103.7.57.18|210.195.181.70) on 2013-03-26 22:34

Ob1BAO <a href="http://plmbxdwwhlvv.com/">plmbxdwwhlvv</a>, kcnnnbivmuto, [link=http://bhlrqvusunub.com/]bhlrqvusunub[/link], http://jxttzlswraub.com/

#73 By RJysywiqp (103.7.57.18|217.76.205.34) on 2013-03-26 22:33

Every high school student would like to have guarantees that the custom term papers they buy from the custom essay writing service are of good quality. Thus, this is very important suff.

#72 By essay buy (193.105.210.41) on 2011-11-20 12:08

There're quantities of hedges on the career constructing road. However, the paper writing service was invented to support high school students with custom essays writing.

#71 By written essays (193.105.210.41) on 2011-11-20 12:02

Do you exactly know that you should have a job on custom dissertation or term paper writing service, because people would like to write the hot knowledge just about this good post or thesis writing hence they buy research papers on line.

#70 By thesis (91.212.226.143) on 2011-11-18 07:54

It's really effectual to make the directory submission to optimize traffic to your website. Thence I suggest to utilize the automatic directory submission service with such a way.

#69 By automatic directory submission (193.105.210.41) on 2011-11-17 14:10

The essay writing about this topic, students will see at the essay writing service. Buy the pre written essay and custom essays just about this good post.

#68 By custom writing (193.105.210.41) on 2011-11-12 20:51

One reproduces a academic thesis in fitting to accomplish a exorbitant compartment of academic education, such as in run to receive a master's degree. But there are people who provide buy thesis, it’s better way.

#67 By dissertation writing service (193.105.210.41) on 2011-11-12 20:17

I had got a desire to make my company, however I didn't earn enough amount of money to do it. Thank heaven my dude said to take the credit loans. So I received the collateral loan and made real my desire.

#66 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-11-08 12:43

comment5, êèòàéñêîðóññêèå çíàêîìñòâà, cxs, ãîðîäñêîé êëóá çíàêîìñòâ ìîñêâà, 87668, çíàêîìñòâî â òàäæèêèñòàíå õóäæàíä, asisf, òîëñòÿêè çíàêîìñòâî, tqlhvu, ñàéò çíàêîìñòâ àðõàíñê àëåíà, 904458, ñàìûé ïîñåùàåìûé ñàéò çíàêîìñòâà, 4571, ñàìûé ïîñåùàåìûé ñàéò çíàêîìñòâ â èòàëèè, 17515, ãåé çíàêîìñòâî â ëèïåöêå, pyi, îáúÿâëåíèÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ, evnoq, áàëàõíà í íîâãîðîä çíàêîìñòâà, 6828, ñåêñ çíàêîìñòâî èùó æåíùèí ñïîíñîðîâ, :-OOO, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç êàíåâñêîé, tnf, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà íà 1, 2535,

#65 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:51

comment6, ëó÷øèå çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå, 904, ïîçíàêîìëþñü íþõàòü íîñêè, 794, ñàéò çíàêîìñòâ ëîäåéíîãî ïîëÿ, 996, ëþäè êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, 599, ðàñøèðåííûé ëþäåé ïî ñàéòàì çíàêîìñòâ, :)), çíàêîìñòâà â âëàäèìèð àíàë, 0703, àðìÿíêà ñåêñ, 87917, ýìî çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåòåðáóðãå, swphg, ñåêñâå÷åðèíêè ñâèíãåðû, 495, ñàéò ãåé ëåñáè çíàêîìñòâ, 078, ñåêñ îí è îíà, agcef, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâî islam, zmlew,

#64 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:51

comment5, çíàêîìñòâà ëåñáè êàçàõñòàí íîâîñòü, twtfdm, çíàêîìñòâà äëÿ ìóøèí ìîñêâà, 7012, map4, 701912, ëó÷øåå ìåñòî äëÿ çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé, 56841, çíàêîìñòâà âî ôðàíöèè ñ ðóññêèìè, 42213, êîíû êðàñîòû íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ, dpufx, íåðþíãðè çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷, hay, çíàêîìñòâà äëÿ ïàðíåé èùó äåâóøêó, uug, û çíàêîìñòâà, cgiwk, ñàéòû çíàêîìñòâ â ìóðìàíñêå, mdtkfc, ïðåäëîãè ïîçíàêîìèòüñÿ, 469, çíàêîìñòâà ìàðèÿ ììîëîäåæíàÿ, 8-DDD, èíòèì çíàêîìñòâà óçáåêèñòàíó, kjmal, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ äåâñòâåííèö, :-), Äìèòðîâ çíàêîìñòâà, durhf,

#63 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:10

comment1, ïîëíûå øëþõè, dlvsxh, çíàêîìñòâà ïî â ñàðàòîâå, %)), çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, 4153, ðóññêèå íåâåñòû ñàéò çíàêîìñòâ, =]]], èíòèì çíàêîìñòâà ñîñåíñêèé, >:-(((, ñàéò çíàêîìñòîíðàâèòüñÿ, %-], çíàêîìèòüñÿ ïî àíãëèéñêè, hcy, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè ñàíêòïåòåðáóðãà, >:-[[[, äåâóøêè äëÿ çíàêîìñòâà ñêîâå, 420, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñàëåõàðä, 133587, àíàë çíàêîìñòâ, 309, map6, :-PPP, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà ñ äàìàìè áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà, =-((, çíàêîìñòâà ïî íàöèîíàëüíîñòè, mabzse, ñàìûå ðàçíûå ìåòîäû çíàêîìñòâà, juw, ñàéòû áðà÷íûõ çíàêîìñòâ åêàòåðèíáóðã, hjlcb, ñåêñóàëüíûé ïàðåíü ïîçíàêîìëþñü, >:-(((, òîðîïåö çíàêîìñòâà, =-(,

#62 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:43

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîëüÿòòè, gxlk, ñàéò çíàêîìñòâ â àðñåíüåâå, 86779, íàñòðîåíèå çíàêîìñòâà, febpvm, îðåíáóðã âñòðå÷è äëÿ çíàêîìñòâ, :-(((, êóðãàí ñëóæáà çíàêîìñòâ, nal, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêà, 973085, çíàêîìñòâà êîòëàñ ñàéò, 50093, êèðîâãðàä ñåêñ çíàêîìñòâà, =[[, Ïîçíàêîìèòüñÿ íîâîñèáèðñê, 9164, ñàéò&